Kyrkjevalet 2019

Kven vil styre kyrkja vår?

Det er kyrkjeval i Vågå 8 og 9. september. Kanskje du vil stille til val?  Du er invitert til å vere med på å skapa framtidas kyrkje!

Rekk opp handa sjølv eller finn fram til folk du trur kan vera viktige i lokalkyrkja di. Vi vil samarbeide for at fleire oppdagar det store og gode ved å gje av si tid til det som byggjer fellesskap.  Hugs å gje stemma di på valdagen.

Bli med!

Du trengst til den viktigaste oppgåva i dagens Noreg: Å skape sterkare fellesskap i bygd og by. Mange tendensar bryt ned fellesskapen mellom oss. Vi treng å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splitting.

Vi må jobbe fram ein motkultur mot alle teikn som tyder på forakt for veikskap. Vi vil støtte det som fremjar respekten for Guds skaparverk. Vi ynskjer å visa respekt for kvart enkelt menneske, slik Jesus såg og høyrde den enkelte. Kyrkja di gjev mange høve for engasjementet ditt. I møta med folk i nabolaget ditt kan haldningane dine og det du gjer, bety mykje.

Her i Vågå er det oppnemt ein nominasjons-komité som skal nominere kandidatar. Det er i tillegg høve for andre til å levera inn eigne kandidatlister. Alle kandidatlister er sett opp i prioritert rekkjefølgje. 

Kva gjer soknerådet?

Soknerådet leier verksemda til kyrkjelyden der du bur. Som medlem i soknerådet kan du ha stor innverknad på dei lokale oppgåvene og utfordringane i kyrkja di. Arbeidet til kyrkjelyden spenner over mange tema –  m.a. miljø og rettferd, gudsteneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, og dessutan jus og økonomiforvalting.


Her er nokre døme på soknerådets ansvarsområde:

•      Trusopplæring blant døypte mellom 0 og 18 år

•      Diakonalt arbeid (omsorgstenesta til kyrkja)

•     Gudstenester

•      Kyrkjemusikk

•      Langsiktig planlegging av arbeidet til kyrkjelyden

•      Takkoffer

•      Utleige av kyrkja

•      Uttalerett ved tilsettingar av prest, prost og biskop

•      Samarbeid med frivillige

I Vågå fungerer soknerådet og som kyrkjeleg fellesråd. Fellesrådet tek seg av administrative og økonomiske oppgåver på vegner av soknet.

Soknerådet i Vågå har seks faste medlemmar samt soknepresten. I tillegg skal det veljast fem varamedlemmar. Soknerådet møtest 3-4 gonger i halvåret, og dei vert valde for fire år.

Ei undersøking blant soknerådsmedlemmar viste at eit stort fleirtal trivst og opplev det som meiningsfylt å vera med i soknerådet. 85% synest vervet er meir eller like tilfredsstillande som dei hadde forventa.

Ti gode grunnar til å vera med i soknerådet:

1 .        Du bidreg til å halda lokalkyrkja levande

2 .        Du vert del av eit kristent fellesskap

3 .        Du gjer ein viktig jobb for fellesskapet

4 .        Du kan sørgje for eit trygt og godt fritidstilbod for barn og unge

5 .        Du får innblikk i og påverkar dei demokratiske prosessane i kyrkja

6 .        Du får eit nytt nettverk i lokalmiljøet ditt

7 .        Du kan sørgje for at kyrkja di er ei open og inkluderande kyrkje

8 .        Du pregar aktivitetstilbodet i nærmiljøet

9 .        Du får nyttig styrerøynsle som du kan bruka i andre samanhengar

10 .      Du kan oppdaga nye sider ved deg sjølv

Vil du stå på kandidatlista i Vågå sokneråd så

ta kontakt med leiar Erik Lillebråten.

Vågå sokneråd treng engasjerte folk i alle aldre! 

 

Valdeltaking i  2015 % for kvart sokn var: Vågåmo 20,51%, Lalm 18.36%, Sjårdalen 34,47%, Tessanden 36,70% og Skogbygda med 40,52% røyster.

Vi hadde i 2015 ein valoppslutnad på 24,17%, totalt var det 670 som var innom vallokala våre og ga si røyst. 533 ga også si røyst til val av leke medlemmer til bispedømeråd og Kyrkjemøtet - Hamar Bispedømme.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.11 | 18:19

Hvor kommer hun fra ?

...
25.08 | 14:56

Reagerer sterkt på at det står "langtidssykemeldt" på organisten. Det bør endres til "pt. ikke i arbeid." !!

...
12.07 | 22:08

Det er ei fin omtale av Vågåkyrkja. Men, eg saknar bilete av kyrkjeinventaret, altertavla, preikestolen, døypefonten og det nye orgelet.

...
22.11 | 09:36

Hei !
Gå inn på disnorge.no/gravminner, gå vidare på fanen Finn gravplass, velg Oppland, Vågå.
Her finner du oversikt over gravene på kyrkjegarden.

...
Du liker denne siden